วิสัยทัศน์ (VISION)

คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน   บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

อัตลักษณ์

“มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

มารยาทดี  หมายถึง  การมีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป
มีวินัย  หมายถึง  มีระเบียบวินัยต่อครูและกฎระเบียบของโรงเรียน
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่หาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์

“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”
หมายถึง การทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ด้วยการายกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส


พันธกิจ  (MISSION)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
๒. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ
๔. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีและใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้