ผู้บริหารสถานศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   บุคลากรสนับสนุนการสอน