โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปถ.๐๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ แนะแนว อบรมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ ชุมนุมและลดเวลาเรียนฯ คลิกเพิ่อดาวโหลด
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) คลิกเพื่อดาวโหลด
แผนการจัดการรายชัวโมง คลิกเพื่อดาวโหลด
 ;

โครงการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
    การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ
    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ผู้วิจัย  : 
นายวีระชิต  คำชมภู   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

หัวข้องานวิจัย  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
             : ตัวอย่างสื่อการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด
ผู้วิจัย  :  นางประไพพิศ เติมจิตร  ตำแหน่งู ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ผู้วิจัย  :  นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


   

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นแกนนำดำเนินโครงการ


 
 
Memu
     หน้าแรก
     คณะผู้บริหาร อบจ.
     คณะกรรมการสถานศึกษา
     บุคลากรสถานศึกษา
     ข้อมูลสถานศึกษา
     ทำเนีบบผู้บริหาร
     หลักสูตรที่เปิดสอน
 
   
   
   
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  กองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
           
   
 
   
 
 
   
 
 
 

  สถิติเข้าชมเว็บไซต์