หน้าแรก
  คณะผู้บริหาร อบจ.
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  บุคลากรสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา
  ทำเนีบบผู้บริหาร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
   
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  กองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
           
   
 
   
 
 
   
 
 
 

  สถิติเข้าชมเว็บไซต์

 
   
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ปถ.๐๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ แนะแนว อบรมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ ชุมนุมและลดเวลาเรียนฯ คลิกเพิ่อดาวโหลด
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) คลิกเพื่อดาวโหลด
แผนการจัดการรายชัวโมง คลิกเพื่อดาวโหลด
 
หัวข้องานวิจัย :  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
             : แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสักส์ โดยใช้เทคนิคของโพลยา

ผู้วิจัย  :  นางประไพพิศ เติมจิตร  ตำแหน่งู ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ผู้วิจัย  :  นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


   

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นแกนนำดำเนินโครงการ