โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

   ๑. ข้อมูลทั่วไป

                    ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลหนองกุง  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๕๐  โทรศัพท์๐๙๘-๒๙๖๘๔๘๐
                    ๑.๒  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ
                    ๑.๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖
                    ๑.๔  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  -

   ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

                    ประวัติของสถานศึกษา
                    โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับการประกาศจัดตั้งตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ
      เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๓๖   มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๓๑  ไร่  ๓  งาน  ๘๙  ตารางวาโดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน  ๒  รายคือ

                    ๑.  นางบัวรินแก้วสว่าง   บริจาคที่ดินจำนวน  ๑๓  ไร่  ๑๘  ตารางวา
                    ๒.  นายกิตติศักดิ์ไชยมา   บริจาคที่ดินจำนวน  ๑๘ ไร่  ๓  งาน  ๗๑  ตารางวา

                    เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองแวง  ตำบลหนองกุง  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑
      เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  จนถึงปัจจุบัน  และเมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๐
      โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ระยะทางจากโรงเรียนห่างจากตัวอำเภอ  ๑๙  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด
      ศรีสะเกษมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  ๕๐  กิโลเมตร

                    ลักษณะภูมิประเทศ
                   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งมีแหล่งน้ำหรือลำห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปี 
 
  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นอาชีพหลัก

                    สภาพสังคม  การปกครอง
                   การปกครองในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประกอบด้วยเขตการปกครอง ๑ ตำบล คือ  ตำบลหนองกุง  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ
      ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานในการติดต่อสื่อสารนับถือศาสนาพุทธและพื้นฐานทางการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างน้อยส่งผล ให้การส่งเสริมสนับสนุน
      ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษามีน้อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากประชากรในท้องถิ่นอยู่ในวัยที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒  เน้นให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยรัฐบาลมีนโยบาย
      รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นและจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ปี  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับประชากรในท้องถิ่นยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
      ประเพณีมีค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสอดรับกับนโยบายการแก้ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและเอื้อต่อการวางแผนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต

  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมประกอบไปด้วย8โรงเรียน  ดังน
    ๑. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๒. โรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๓. โรงเรียนบ้านม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๔. โรงเรียนบ้านโนนดู่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๕. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๖. โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๗. โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
    ๘. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ตำบลหนองกุง อำเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ