โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ปถ.๐๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ แนะแนว อบรมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกเพิ่อดาวโหลด
ปถ.๐๕ ชุมนุมและลดเวลาเรียนฯ คลิกเพิ่อดาวโหลด
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) คลิกเพื่อดาวโหลด
แผนการจัดการรายชัวโมง คลิกเพื่อดาวโหลด
 
;

หัวข้องานวิจัย 
   ๑. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

  ๒. การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการทั้งระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
ผู้วิจัย  :  นายสมชาย  คำปลิว  ตำแหน่งู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


โครงการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
    การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ
    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

ผู้วิจัย  : 
นายวีระชิต  คำชมภู   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

หัวข้องานวิจัย  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด สำหรับสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
             : ตัวอย่างสื่อการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมหลักยุวกาชาด
ผู้วิจัย  :  นางประไพพิศ เติมจิตร  ตำแหน่งู ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ผู้วิจัย  :  นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


หัวข้องานวิจัย   การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ผู้วิจัย  :  นายสุวิทย์  พลชัย ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
                โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม


   

ความภาคภูมิใจของชาว ค.ส.ว.ระดับประเทศ
   ๑. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวนสนามยุวกาชาดระดับ ๔
   ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันปฐมพยาบาล ยุวกาชาดระดับ ๔
   ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับ ๓
ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 26-27 มกราคม2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียน โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
นางสาวณํฐริตา  ป้องเศร้า  นางสาวทัศนีย์ อุดมสุข นางสาวฐิติมา  แก้วพาปราบ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
นางสาวอัจฉราพร  ป้องคำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
การแข่งขั้นกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35
ระดับภาคตะวันอองเฉียงเหนือ เวสสุวัณเกมส์ จังหวัดอุดรธานี


โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นแกนนำดำเนินโครงการ 
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายละเอียดคลิก
 


 
 
Memu
     หน้าแรก
     คณะผู้บริหาร อบจ.
     คณะกรรมการสถานศึกษา
     บุคลากรสถานศึกษา
     ข้อมูลสถานศึกษา
     ทำเนีบบผู้บริหาร
     หลักสูตรที่เปิดสอน
 
   
   
   
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  กองการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
           
   
 
 
 
   
 
 
 

  สถิติเข้าชมเว็บไซต์